nr. 33
VICTORIA, BC, luty-marzec 2012
NavBar

INFORMACJE 
LOKALNE
ważne adresy i kontakty

NADCHODZĄCE IMPREZY
I WYDARZENIA

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
DOM POLSKI 11 marca


AKTUALNOŚCI 
z Polski, Kanady i Świata

ARTYKUŁY

Od Redakcji
33 numer STRON

Ewa Caputa -
Gołąbek niepotulny

na pożegnanie księdza

Ewa Korzeniowska -
Warszawskie wróbelki


Tadeusz K. Gierymski -
Jan Marian Hemar

w 40 rocznicę śmierci

Magdalena Hen -
Seks, forsa i prawa autorskie
ACTA...

Ludwik Wilczyński -
Himalajski Boom cz.6

o polskich sukcesach
w Himalajach

ECK -
Nowa płyta Cohena

Małgosia walczy o życie
pomoc potrzebna
Bruno Schulz-Wichura
opowiadanie
List MSZ
w sprawie antypolonizmu
Kaplica w Ugandzie
podziękowanie
Rozmaitości

Indeks autorów

Konkurs olimpijski dla szkół polskich za granicą

Regulamin konkursu

§ 1

Organizatorzy konkursu:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • Polski Komitet Olimpijski.

§ 2

Adresaci konkursu:

 • polskie dzieci i młodzież za granicą
 • uczniowie szkół polskich za granicą

§ 3

Cele konkursu:

 • upowszechnianie wiedzy o polskim olimpizmie
 • poznawanie roli Polaków w kształtowaniu idei olimpizmu
 • budowanie poczucia wspólnoty młodych Polaków żyjących na świecie
 • zachęcanie do promocji Polski w krajach zamieszkania uczestników konkursu
 • kształtowanie tożsamości narodowej
 • zainteresowanie młodzieży XXX Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie

§ 4

Uczestnicy konkursu.

 1. Każdy uczestnik może oddać tylko jedną pracę, którą przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem szkoły.
 2. Szkoła może przesłać maksymalnie dwie prace z każdej grupy wiekowej.
 3. Prace konkursowe będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
   • 5 – 9 lat
   • 10 – 13 lat
   • 14 – 18 lat

§ 5

Tematy prac konkursowych.

Wspólnym tematem prac dla wszystkich grup wiekowych jest sport i idea olimpizmu. Interpretacja tematu i wybór formy należy do autora. Przykładowe tematy prac mogą dotyczyć: polskiego sportowca-olimpijczyka/trenera, wybranej dyscypliny olimpijskiej, symboli olimpijskich, ważnych wydarzeń z historii igrzysk olimpijskich, osobistych doświadczeń w dyscyplinach rozgrywanych na XXX Igrzyskach Olimpijskich w Londynie.

§ 6

Formy prac konkursowych.

 1. Dla grupy wiekowej 5 – 9 lat – praca plastyczna. Dopuszcza się następujące formy prac:
  rysunek (format A3 lub A4) wykonany dowolną techniką,
  praca malarska (format A3 lub A4) wykonana dowolną techniką.
 2. Dla grupy wiekowej 10-13 lat i 14-18 lat – jedna z form do wyboru:
  a) praca pisemna w języku polskim (np. wiersz, esej, opowiadanie, reportaż, artykuł publicystyczny, wywiad). Dopuszczalna objętość pracy konkursowej: maksymalnie 4 strony znormalizowanego tekstu komputerowego napisanego w programie Microsoft Word: czcionka Arial – 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza, strony numerowane. Prace pisemne muszą być nadesłane w dwóch kopiach: papierowej oraz elektronicznej na płycie CD (w formacie PDF);
  b) nagranie audio w polskiej wersji językowej (np. reportaż, wywiad). Prace w formie audio muszą być zrealizowane w formatach: MP3, WMA lub WAV. Czas nagrania nie powinien przekraczać 20 min. Nagrania należy nadsyłać w dwóch kopiach na płytach CD lub DVD;
  c) forma audiowizualna w polskiej wersji językowej (np. reportaż, wywiad, film). Prace w formie wideo muszą być zrealizowane w formatach: AVI, MPEG4, MKV, MOV lub WMV. Czas nagrania nie powinien przekraczać 20 min. Nagrania należy nadsyłać w dwóch kopiach na płytach CD lub DVD. Każda z prac powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, nazwę i dokładny adres szkoły, z podaniem klasy, do której uczęszcza uczeń, imię i nazwisko nauczyciela oraz numer telefonu i adres e-mailowy szkoły.

§ 7

Kryteria oceny prac:

 • zgodność pracy z tematem
 • wartość artystyczna i techniczna pracy
 • walory edukacyjne i informacyjne materiału
 • oryginalność w ujęciu tematu
 • poprawność językowa (w przypadku prac pisemnych i nagrań).

§ 8

Jury w konkursie.

 • Jury konkursu powołane zostanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.
 • Jury wyłoni 3 prace w każdej kategorii wiekowej, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Decyzje jury są ostateczne.
 • We wszystkich sprawach spornych, nieobjętych regulaminem decyzja należy do jury konkursu.
 • O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.
 • Wyniki konkursu oraz nazwiska wszystkich uczestników zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na portalu polska-szkola.pl.

§ 9

Nagrody w konkursie:

 • nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu
 • dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników
 • nagrody rzeczowe dla szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie.

§ 10

Ochrona danych osobowych i prawa autorskie.

 • Szkoły uczestniczące w konkursie zobowiązują się do dopełnienia wszystkich formalności związanych z uzyskaniem zgody uczestników konkursu na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z nieodpłatnym przeniesieniem autorskiego prawa majątkowego do pracy zgłoszonej na konkurs na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 • Uczestnik konkursu przez udział w konkursie zezwala Ministerstwu Edukacji Narodowej na publiczne podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły, klasy) oraz publiczne wykorzystanie prac w propagowaniu idei olimpijskiej.
 • W/w sprawy reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, którego wypełnienie, podpisanie przez przedstawicieli prawnych uczniów i przysłanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej łącznie z pracami zgłoszonymi do konkursu jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

§ 11

Uwagi końcowe.

 • Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na konkurs.
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Organizatorowi konkursu przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia konkursu. W przypadku takiej sytuacji organizator opublikuje informację na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1.

§ 12

Termin i miejsce składania prac.

 • Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Departament Współpracy Międzynarodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  01-918 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie: „Konkurs olimpijski dla szkół polskich za granicą” lub złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Edukacji Narodowej do dnia 31 maja 2012 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu pracy konkursowej do Ministerstwa).
 • Osobą odpowiedzialną w imieniu organizatora za realizację konkursu jest pani Sylwia Mochól, specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (tel.+48 22 34 74 575, e-mail: sylwia.mochol@men.gov.pl)

Pobierz załącznik konkursowy

Napisz do Redakcji